top of page

Villkor

Underbart att du också vill vara med och ta tillvara på det vi har med hjälp av Swinga (”tjänsten”). På den här sidan kan du läsa allt det där viktiga juridiska. Bara kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Användarvillkor
Policy för hantering av personuppgifter
Avtal mellan användare
Gemenskapsregler

Användarvillkor

Användarvillkor

Vi som jobbar med Swinga Bazaar ekonomisk förening (”Swinga”) vill vara säkra på att du vet vad tjänsten innebär, hur den fungerar och hur den får användas. Därför ska du läsa igenom villkoren innan du registrerar dig. När du har läst villkoren och sedan går vidare med registreringen så betyder det att du har godkänt villkoren och ingått avtalet för tjänsten. Observera att när du registrerar dig för att använda tjänsten betyder det inte att du blir medlem i Swinga-kooperativet. Mer information om den möjligheten kommer vi ge i framtiden.

De här villkoren är det avtal som gäller mellan dig och Swinga. Villkoren förklarar hur du får använda appen, webbplatsen och andra eventuella plattformar som hör till Swinga. Villkoren förklarar också sådant som vem som har ansvar för vad, hur du gör om du inte vill använda tjänsten längre, och vad som kan göra att du inte längre får använda den.

Tjänsten

Tjänsten består av den app som Swinga har skapat och de funktioner som hör till den. Med hjälp av appen kan du enkelt låna ut eller låna saker av andra som också använder tjänsten. I appen kan registrerade användare ("användare") annonsera om att de har saker att låna ut, eller att de behöver låna en viss sak. Saker som är lämpliga att låna ut eller låna är till exempel verktyg, fritidsutrustning, barnsaker och liknande ("objekt").

Relation mellan olika parter

Swinga ansvarar för att tillhandahålla tjänsten som beskrivs under rubriken ”Tjänsten”, utan kostnad och inom ramen för avtalet. Swinga är en förmedlande länk och är alltså inte en part i de överenskommelser som görs mellan användare. Swinga är inte heller ansvarig för de transaktioner som görs i samband med utlåning/lån av objekten. Överenskommelser om utlåning/lån av objekt görs direkt mellan utlånare och låntagare.

För att göra det enkelt för användarna har Swinga skrivit en överenskommelse för lånen (”överenskommelsen”). Den kan du hitta längst ned på denna sida. Överenskommelsen förklarar vilka villkor som gäller för utlåning/lån mellan användarna. Användarna kan komma överens om att andra villkor ska gälla. Om utlånaren och låntagaren inte kommer överens om andra villkor så gäller överenskommelsen automatiskt.

Annonser

Objekt som du har bockat i att du har visas som annonser på hemvyn i appen, och du kommer också kunna skapa annonser med egen benämning. Via annonsen kan andra användare kontakta dig. Som utlånare ansvarar du för att du äger objektet och att du har rätt att låna ut det du annonserar om. Du får inte använda tjänsten för att annonsera ut otillåtna produkter. Exempel på otillåtna produkter är sådana som är olagliga eller kan uppfattas som stötande. Om du undrar om ett visst objekt är tillåtet så kan du ställa en fråga till Swinga på info@swinga.coop.

Vi på Swinga vill att tjänsten ska vara enkel, trygg och trevlig att använda. Därför försäkrar du när du registrerar dig att din kommunikation genom exempelvis annonser och chatt uppfyller följande krav:

 

 • Den innehåller inga falska eller oriktiga uppgifter.

 • Den innehåller inte information som är hotfull, nedsättande, utgör förtal, pornografisk, rasistisk eller etnisk diskriminerande, förolämpande eller som på något annat sätt är olämplig eller olaglig.

 • Den innehåller inte något som inkräktar på rättigheter som hör till någon annan som inte är part i avtalet, till exempel någon annans äganderätt eller immateriella rättigheter.

 • Den kränker inte någons personliga integritet och innehåller inte bilder, namn eller andra uppgifter om personer som kan identifieras, om sådana personer inte har gett sitt uttryckliga samtycke till att medverka i annonsen.

 • Objekt som annonseras ut är fungerande och i gott skick.

 • Den innehåller inte datavirus eller någon annan teknologi som kan skada tjänsten eller någon annans användning av tjänsten.

 

För att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt så vill vi få information om otillåtna eller olämpliga annonser. Användare, rättighetsinnehavare och licenstagare välkomnas därför att informera Swinga om eventuella överträdelser genom att skicka ett e-postmeddelande till info@swinga.coop.

Swinga har rätten att fritt ta bort eller inaktivera annonser som har publicerats i strid med gällande villkor för tjänsten, men är inte skyldig att göra det. Swinga förhandsgranskar inte annonser. 

Regler för användning av tjänsten

För att du ska kunna använda tjänsten så måste du uppfylla följande krav. Genom din registrering försäkrar du och tar fullt ansvar för följande:

 

 • Du är 18 år eller äldre.

 • Du kommer bara att använda tjänsten som privatperson, inte näringsidkare.

 • Alla dina aktiviteter i samband med tjänsten följer tillämplig lagstiftning, vilket inkluderar men är inte begränsat till eventuella skatterättsliga förpliktelser som kan uppkomma med anledning av transaktionen.

 • Du kommer inte att använda en annan persons namn, e-postadress eller inloggningsuppgifter när du använder tjänsten, till exempel när du laddar upp en annons eller när du svarar på en annons.

 • Du kommer bara att skapa 1 användarkonto och ge oss 1 giltig e-postadress genom vilken vi kan kontakta dig, och du kommer att uppfylla alla andra steg som krävs för att bli användare.

 • Du kommer att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och går med på att inte lämna ut dina uppgifter till någon annan, eller låta någon annan använda dina inloggningsuppgifter eller ditt konto. Du har fullt ansvar för alla aktiviteter som utförs genom ditt konto.

 • Du kommer inte att samla och spara personlig information (exempelvis namn eller adress) från andra användare utan deras samtycke.

 • Du kommer inte att använda tjänsten för oönskad eller otillåten marknadsföring, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller liknande.

 • Du kommer inte att kopiera, dekompilera eller återskapa tjänsten, eller försöka kringgå någon säkerhetsåtgärd i tjänsten. Du kommer inte heller att använda tjänsten på något sätt som kan påverka Swinga eller annan persons åtkomst till eller användning av tjänsten negativt.

 • Du inte kommer inte att kopiera, ändra, göra tillgängligt eller på annat sätt använda något innehåll från tjänsten (med undantag för ditt eget innehåll), utan att först ha fått uttryckligt skriftligt samtycke från Swinga eller i tillämpliga fall berörd tredje man.

 

Avslutande av konto och avstängning av tjänsten

Avtalet mellan oss gäller tills vidare. Du kan välja att avsluta ditt konto genom att skicka ett mejl till avsluta@swinga.coop och sluta att använda tjänsten när som helst, även om vi såklart hoppas att du vill kommer att vilja fortsätta att swinga prylar med oss.

Genom att registrera dig så godkänner du att Swinga får avsluta ditt konto eller användning av tjänsten om du bryter mot dessa användarvillkor och avtalsbrottet är av stor betydelse. Swinga kan också avsluta obekräftade konton eller konton som har varit inaktiva under en längre tid, till exempel om utlånaren upprepade gånger inte besvarar förfrågningar. Om Swinga utnyttjar rätten att avsluta ett användarkonto så kommer vi att informera om detta via mejl innan avslutande sker.

Oavsett om du själv väljer att avsluta ditt konto eller om Swinga gör det så kommer du inte att kunna komma åt något av det innehåll du gjort tillgängligt via tjänsten när kontot är avslutat. Genom att registrera dig så försäkrar du att du är medveten om och godkänner denna konsekvens.

Ändringar

Det kan hända att Swinga kan behöva ändra tjänsten, till exempel genom att lägga till eller ta bort delar av den eller stänga tjänsten helt. I takt med att tjänsten utvecklas så kan Swinga också komma att behöva ändra dessa användarvillkor. Om vi planerar en villkorsändring så kommer du att få information om ändringarna i avtalet via appen senast 30 dagar innan vi genomför dem.

Om Swinga meddelar en ändring av villkoren som du inte vill gå med på bör du avsluta ditt konto och sluta använda tjänsten innan ändringarna genomförs. Om du fortsätter att använda tjänsten efter att ändringen har genomförts så räknas det som att du har godkänt de nya villkoren.  

Ansvarsbegränsning

Vi på Swinga har skapat en tjänst som vi tror är bra för alla och som inte heller ska kosta pengar att använda. Vi kommer löpade att arbeta med att förbättra tjänsten i takt med att den används. I och med att tjänsten fortfarande är under utveckling kan Swinga inte garantera att tjänsten är felfri eller att den kommer att vara tillgänglig utan avbrott. Vi kommer att informera om planerade avbrott i god tid innan de sker via appen.

Swinga ansvarar inte för skador som du orsakar, direkt eller indirekt, genom att du använder tjänsten.

Swinga har inget ansvar för annonsernas innehåll eller utformning, eller för något annat innehåll som användare gör tillgängligt i samband med att de använder tjänsten.

Swinga ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i annonser, objekten eller avtal som du ingår med andra användare när du använder tjänsten.

Swinga är inte heller ansvarig för försening, förvanskning eller förlust av data eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot andra användare av tjänsten eller annan tredje man.

Swinga tar inte ansvar för eventuella konsekvenser av förlust av innehåll i en annons som tas bort eller inaktiveras för att den strider mot avtalet.

Om Swinga genom utförandet av tjänsten orsakar dig direkt skada genom vårdslöshet så har du rätt till ersättning. Du har inte rätt till ersättning för indirekta skador som utebliven vinst eller andra följdskador.

Swinga har rätt till ersättning för skada som du orsakar Swinga, om skadan uppkommit genom att du har varit vårdslös i ditt användande av tjänsten eller om skadan har orsakats uppsåtligen.

Övrigt

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Swinga gällande tjänsten och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dig och oss.

Det skulle kunna hända att Swinga någon gång erbjuder eller länkar till tjänster eller produkter som tillhandahålls av någon som inte är part i avtalet mellan Swinga och användarna. I ett sådant fall förmedlar Swinga tjänsten utan att ha något ansvar för innehållet i en sådan tjänst. Det är därför viktigt att du noga läser igenom villkoren för en förmedlad tjänst eftersom villkoren innebär ett avtal mellan dig och en annan part.

All upphovsrätt, alla varumärken och alla övriga immateriella rättigheter kopplade till tjänsten ägs av Swinga eller dennes licenstagare. Swinga förbehåller sig rätten att överlåta samtliga rättigheter enligt dessa användarvillkor utan att i förväg inhämta ditt uttryckliga samtycke. Om detta sker så kommer du att få information om överlåtelsen, och du kan som sagt säga upp avtalet när som helst och avsluta ditt konto.

Om något av dessa användarvillkor skulle vara ogiltiga eller oskäliga så påverkar det inte giltigheten av resten av avtalet och de övriga villkoren.

Tvistlösning

Vi hoppas och tror att det inte ska uppstå några problem mellan oss med anledning av tjänsten. Om vi trots allt skulle bli oeniga i någonting som rör avtalsvillkoren eller tjänsten så är svensk rätt tillämplig på avtalet. Om vi absolut inte kan komma överens så ska en eventuell tvist prövas i svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter på användarvillkoren.

info@swinga.coop
Swinga Bazaar ekonomisk förening
Kantelegatan 9B
656 36 Karlstad

Policy för hantering av personuppgifter

Om policyn

När du använder Swinga så kommer vissa personuppgifter att hanteras av oss. Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Swinga är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas i samband med att du använder tjänsten och här kan du läsa mer om hur vi hanterar sådana uppgifter.

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare som hanterar personuppgifter och är tillämplig för både Swingas medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. Swingas ordförande har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Vilken typ av data vi behandlar, hur den samlas in, och varför

Anledningen till att vi samlar in personuppgifter är för att kunna utveckla tjänsten utifrån hur den används. Datan hjälper oss också att anpassa vår kommunikation med dig och andra befintliga användare såväl som framtida potentiella användare.

Swinga samlar in data om dig framförallt genom att du själv lämnar den till oss samt genom ditt användande av appen, webbsidan och vår Facebook-sida.

Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara kontaktuppgifter och demografiska data samt uppgifter från våra samarbetspartners.

Därutöver sparar vi serviceinformation, det vill säga kommunikation mellan dig och Swinga i specifika ärenden, support eller svar på kundundersökningar och återkoppling om tjänsten.

Vi samlar in och behandlar följande sorts data om dig som anmält intresse för Swinga på vår webbsida: e-postadress, postnummer, respons på utskick via e-post. Utöver detta samlas även anonyma data in gällande exempelvis tidpunkt och längd för besöket, din plats (ej exakt) och vilka sidor som besökts.

För dig som installerat och registrerat dig i appen samlar vi in ovanstående uppgifter samt namn, adress och användardata från appen (exempelvis tillagda objekt och skickade förfrågningar).

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vårt behandlingsregister.

Hantering av personuppgifter

Vi kommer inte sprida dina personuppgifter till tredje part utan ett ytterligare uttryckt medgivande från dig, med undantag för nedanstående:

 • Anonymiserad användardata kan komma att spridas till tredje part i syfte att marknadsföra Swinga, forskningssyfte eller annat icke-kommersiellt syfte (exempelvis hur många som använder appen, eller vad de vanligaste sakerna som användarna lånar är).

 • Vi kan också behöva dela med oss av information till leverantörer som sköter drift av våra system eller som utvecklar tjänsten.

 • Vi vill också kunna marknadsföra våra tjänster mot personer som vi tror är intresserade av dem. Därför använder vi Googles och Facebooks tjänster för att skapa relevanta målgrupper för vår marknadsföring utifrån våra befintliga användares data.

 • Därutöver kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter, såsom polisen, av rättslig skyldighet.

 

Märk också att en del av dina uppgifter är synliga i appen för andra användare, såsom namn och adress.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Swingas ordförande. Ordförande ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Du har rätt att få tillgång till uppgifterna. Dessa kan du begära ut genom att kontakta Swinga på info@swinga.coop. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Du kan också ändra flera av dina uppgifter direkt i appen.

Du kan också närsomhelst begära att dina personuppgifter raderas. Du raderar dina personuppgifter genom att kontakta Swinga på info@swinga.coop och begära detta, och då raderar Swinga dina uppgifter. Om vi har anledning att tro att du har använt Swinga i strid med våra villkor eller om myndighter såsom polisen begär hålls dina uppgifter kvar i karantän under två år efter din begäran om radering och används under denna period enbart i syfte att upptäcka och förebygga missbruk av våra tjänster eller brott.

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Grunden till vår hantering av personuppgifter

Swinga får bara behandla dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det. Det finns fyra huvudgrunder: behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig, för att vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet vi har, om du har samtyckt till behandlingen, eller vi har gjort en intresseavvägning och vårt intresse av att hantera uppgifterna har övervägt. Orsaken till varför vi behandlar dina personuppgifter, och den lagliga grunden för att göra det är:

 • Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Swingas berättigade intresse av att tillhandahålla och utveckla en effektiv tjänst, och även av att förbättra vår kommunikation och göra den mer relevant för dig och potentiella framtida användare.

 • Samtycke. Behandlingen som sker när vi delar personuppgifter med Google och Facebook för att kunna marknadsföra Swingas tjänster baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).
   

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor om dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter till din data.

info@swinga.coop
Swinga Bazaar ekonomisk förening
Kantelegatan 9 B
656 36 Karlstad

Personuppgiftshantering
Avtal mellan användare

Avtal mellan användare

Om avtalet

För att göra det enklare för alla användare har vi tagit fram ett avtal för lån (”avtalet”) som man kan använda. Användarna kan alltid bestämma att andra villkor ska gälla för ett lån. Det går också att komma överens om fler villkor än de som finns i avtalet. Avtalet gäller automatiskt för alla transaktioner om du inte uttryckligen kommer överens med låntagaren/utlånaren om att andra villkor ska gälla istället.

Swinga vill förtydliga att vi inte är inte part i avtalet mellan utlånare och låntagare, och att vi inte har någon kontroll över lånen eller objekten som lånas ut. Swinga är inte ansvariga för eventuella skador som kan uppkomma i samband med lån av objekt eller för att lösa eventuella problem eller tvister som kan uppstå.

Vår tanke är att det i första hand ska vara gratis att låna när det sker genom tjänsten. Avtalet är därför anpassad för lån utan ersättning. Om en utlånare vill ha ersättning för att låna ut ett objekt (hyra eller liknande) så kan du och utlånaren/låntagaren behöva komma bestämma ytterligare villkor utöver de som finns i avtalet. Exempel på sådana villkor kan vara kostnaden, när och hur betalning ska ske och vad som händer om betalning inte görs i tid.

Om du och låntagaren/utlånaren bestämmer att andra villkor än de som finns i avtalet ska gälla så är det viktigt att dokumentera hur de andra villkoren ser ut. Ett sätt är att använda appens chatt och kanske också ta en bild av texten. 

 

Avtalet

Regler för överenskommelse om lån
Det kan hända att en utlånare måste avboka en överenskommelse om att låna ut något, om det finns särskilda skäl. En sådan avbokning kan göras fram till dess att objektet ska hämtas. Särskilda skäl kan till exempel vara att objektet har gått sönder, inte finns tillgängligt eller att något annat har hänt som gör att det inte längre går att låna ut objektet. Om en sådan situation uppstår så ska utlånaren så snabbt som möjligt meddela låntagaren om att lånet inte går att genomföra som planerat.

Ansvar och ersättning för skador på objektet

Låntagare och utlånare ansvarar tillsammans för att objektet besiktigas både innan utlånet och när objektet lämnas tillbaka. Swinga rekommenderar att objektets skick och eventuella skador dokumenteras innan objektet lånas ut, till exempel genom chatten i appen eller med foto.

Låntagaren ska använda objektet med omsorg och skydda det mot skador och vanvård fram till dess att objektet lämnas tillbaka. Objektet ska lämnas tillbaka till utlånaren i samma skick som när det lånades ut. Utlånaren förstår att objekt som lånas ut och används till det de är avsedda för kommer att slitas på ett naturligt sätt (”normalt slitage”). Låntagare är inte skyldiga att ersätta utlånare för normalt slitage.

Om låntagaren upptäcker skador eller fel på objektet eller om objektet skadas under låneperioden ska låntagaren berätta det för utlånaren så snart som möjligt.

Om låntagaren orsakar en skada på objektet eller objektet förstörs eller försvinner så är låntagaren skyldig att ersätta skadan om hen har varit vårdslös.

Om utlånaren får ersättning för skadan genom en försäkring så ska låntagaren betala en summa som motsvarar utlånarens självrisk. Om ersättningen för skadan skulle bli lägre än självrisken ska låntagaren istället ersätta den faktiska kostnaden för att laga objektet. Om objektet inte går att laga så ska ersättningen istället motsvara vad det skulle kosta att köpa ett nytt objekt minus eventuellt åldersavdrag. Information om varans värde kan uppskattas genom att jämföra med vad likvärdiga varor säljs för på andrahandsmarknaden (exempelvis Blocket och Tradera). Detsamma gäller om låntagaren har en försäkring men försäkringen inte täcker skadan som har uppkommit.

Om utlånaren inte har en försäkring så ska ersättningen beräknas med utifrån den faktiska kostnaden för att laga eller ersätta objektet minus eventuellt åldersavdrag.

För andra skador än sådana som uppstår på objektet gäller bestämmelserna i skadeståndslagen (1972:207).

Förbrukningsvaror

Om ett objekt lånas ut med tillbehör som naturligt förbrukas under användning så ska låntagaren ersätta utlånaren med en motsvarande mängd likvärdiga tillbehör när objektet lämnas tillbaka. Ett exempel kan vara att du lånar ut en slipmaskin med fyra slippapper. Då ska du få tillbaka fyra oanvända slippapper av likvärdig kvalitet samtidigt som du får slipmaskinen tillbaka.

Tvistlösning

Utgångspunkten är att det inte ska uppstå några problem med lånen, men trots det kan saker och ting gå på tok. Om det skulle hända så är svensk lag tillämplig på avtalet och svensk domstol behörig att pröva tvisten. För att underlätta rättsprocessen kommer Swinga i så fall tillhandahålla chatthistorik och information om handslagsfunktionen i appen använts.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter på användarvillkoren.

info@swinga.coop
Swinga Bazaar ekonomisk förening
Kantelegatan 9B
656 36 Karlstad

Gemenskapsregler

Gemenskapsregler är under utveckling! Men så länge funkar den gamla devisen "gör mot andra så som du själv vill bli behandlad".

Gemenskapsregler
bottom of page